Drukuj

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W FIRMIE REXAIR S.C. R. STĘPIEŃ , P.WOŹNIAK

I. SPRZEDAŻ TOWARÓW

1.Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią Integralną część umowy kupna- sprzedaży jak również każdego potwierdzenia zamówienia sprzedaży.

2.Kupujący jest w obowiązku zapoznania się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży przyjmuje je do wiadomości oraz się z nimi zgadza.

3.W przypadku Kiedy Kupujący nie jest pewien bądź , którykolwiek z wyszczególnionych punktów Ogólnych warunków Sprzedaży nie jest dla niego wystarczająco zrozumiały Sprzedawca zaleca by kupujący dopytał się Sprzedającego i poprosił o bardziej szczegółowe wyjaśnienie ,przed zakupem towarów , w przeciwnym wypadku Sprzedający rozumie że Kupujący nie ma żadnych pytań ani zastrzeżeń do niniejszych warunków OWS.

4.Minimalna kwota zamówienia wynosi 30 PLN netto o ile indywidualna umowa nie stanowi inaczej.

5.Sposób zakupu –sprzedaży towarów:

a) zamówienie pisemne(list, fax, e-mail, sms)

b)zamówienie telefoniczne

c)zamówienie osobiste

6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych Firma Rexair S.C. R.Stępień , P.Woźniak. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich klientów.

7.W sytuacji gdy Kupującym jest Klient Indywidualny – Konsument niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży nie znajdują zastosowania .Wyjątek stanowią postanowienia zawarte w treściach punktu XI. ( wg. Art. 221 Ustawy z dnia 23 Kwietnia 1964r. Kod. Cyw.(Dz. U.1964.16.93).

II. KLIENCI

1. Klient zobowiązany jest do zawarcia w swoim zamówieniu danych takich jak:

a)rodzaj towaru (kod towaru, ustalona wcześniej nazwa towaru), oraz jego ilość.

b)ustalony wcześniej z naszą firmą termin realizacji

c)dane identyfikacyjne firmy,

d)ustalona forma płatności,

e)sposób odbioru towaru, podany adres dostarczenia towaru jeśli inny niż dane do FV

f) numer naszej oferty lub e-mail z przesłaną ofertą

2.Niezbędne dokumenty , które winien przedstawić i przesłać nowy klient:

a)aktualna umowa spółki/ spółek

b)decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP

c)zaświadczenie o nadaniu nr REGON

d)aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego lub Urzędu Gminy

III. SPOSÓB, WARUNKI I TERMINY DOSTAW

1.Sprzedający po otrzymaniu zamówień przeanalizuje możliwość ich realizacji - zgodnie z aktualnymi stanami magazynowymi oraz kolejno potwierdzi Kupującemu dokładne terminy realizacji poszczególnych produktów lub zamówień.

2.Realizacja zamówionych towarów obecnych na stanach magazynowych w chwili złożenia zamówienia następuje w czasie ok 2-3dni roboczych na terenie Polski, o ile indywidualna umowa nie stanowi inaczej.

3. Dni robocze są liczone do godziny 14 bieżącego dnia włącznie (w dniu złożenia zamówienia) lub po godzinie 14 liczony jest od dnia następującego po dniu , którym zamówienie zostało złożone.

Przykład

a)zamówienie zostało złożone w środę 1 stycznia 2015 o godzinie 13:00 w takim przypadku dni robocze wliczające się w realizacje zamówienia liczymy od dnia 1 stycznia 2015 włącznie

b)zamówienie zostało złożone w środę 1 stycznia 2015 o godzinie 14:30 w takim przypadku dni robocze wliczające się w termin realizacji zamówienia liczymy od dnia 2 stycznia 2015 roku.

4.Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od zamówienia tego samego dnia gdy zamówienie zostało zlecone do godziny 14, produktów magazynowych*. Brak pisemnej odpowiedzi Kupującego w powyżej wymienionym terminie jest równoznaczny ze zgodą na realizację zamówienia a tym samym akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży w firmie Rexair S.C. R.Stępień, P.Woźniak.

*Nie dotyczy produktów o wykonaniu specjalnym, czyli takich , w których wprowadzono zmiany pod zamówienie klienta, bądź został zamówiony produkt na zamówienie od innego pośrednika sprzedaży lub producenta, o ile strony nie ustaliły inaczej.

5.Realizacja zamówionych towarów nie będących w zasobach magazynowych w chwili złożenia zamówienia następuje w czasie indywidualnie uzgodnionym pomiędzy Sprzedającym i Kupującym.

6.Odbiór własny towaru musi być poprzedzony uzgodnieniem dokładnego terminu oraz godziny i miejsca odbioru.

7.Dostarczenie towaru następuje za pośrednictwem firmy Kurierskiej UPS, chyba, że ustalono inaczej.

8. Kupujący w momencie otrzymania przesyłki ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki, zgodność towaru z zamówieniem, zgodność towaru z fakturą . W razie zastrzeżeń dotyczących stanu przesyłki Kupujący jest zobowiązany zgłoszenie zastrzeżeń przewoźnikowi w momencie dostarczenia towaru(ten sam dzień doręczenia) oraz spisania protokołu szkody w obecności kuriera (protokołu o stanie przesyłki, podejrzeniu o uszkodzeniu przesyłki, uszkodzeniu opakowania, rozerwaniu oryginalnych taśm sprzedającego, uszkodzeniu Towaru wewnątrz uszkodzonej przesyłki) oraz zgłoszenie Sprzedającemu w formie pisemnej szkody i załączenie protokołu szkody spisanego z przewoźnikiem. W przypadku jakichkolwiek innych zastrzeżeń związanych z jakością ,zawartością przesyłki Kupujący jest zobowiązany do sporządzenia pisemnych zastrzeżeń i przesłaniu ich do Sprzedającego najpóźniej tego samego dnia którego nastąpiło doręczenie przesyłki.

9.Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkodę lub utratę przesyłki w transporcie oraz co się wiąże z powyższym szkody powstałe z winy przewoźnika.

10.Brak niezwłocznego zgłoszenia zastrzeżeń od razu po otrzymaniu towaru będzie skutkowało potwierdzeniem prawidłowości dostawy oraz reklamacja z tytułu uszkodzenia towaru w transporcie automatycznie nie będzie uznana.

11. W przypadku kiedy klient wybrał inną formę transportu, np. innego przewoźnika niż zalecany w punkcie 6 Sprzedający nie bierze żadnych odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia towaru w transporcie.

12.Klient ma prawo zażyczyć sobie dostarczenie towaru innym przewoźnikiem lub tym samym przewoźnikiem na swój numer klienta ale tym samym Sprzedający również nie bierze żadnej odpowiedzialności za uszkodzony towar w trakcie transportu a jakiekolwiek procedury reklamacyjne związane z uszkodzeniem towaru podczas transportu leżą po stronie kupującego.

13.W przypadku opóźnień w dostawie towaru Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o przyczynie opóźnienia oraz poinformuje klienta o nowym przewidywanym terminie realizacji zamówienia.

14.W przypadku opóźnień w dostawie towaru niezależnych od Sprzedającego, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o przyczynie powstania opóźnienia a termin realizacji zamówienia zostanie przedłużony o czas trwania przyczyny uniemożliwiającej jego realizację tym samym Sprzedający pozostanie w kontakcie z Kupującym i jest zobowiązany niezwłocznie poinformować kupującego o usunięciu przeszkody związanej z terminową realizacją zamówienia.

15. Zamówienia, które będą zawierały jakiekolwiek zmiany w stosunku do przedstawionej oferty, będą traktowane jako kolejne zapytanie o możliwość nabycia towarów do którego będzie przedstawiona nowa oferta, tym samym dotychczasowa oferta traci ważność. Podobnie czas realizacji zamówienia w związku z możliwością zmian magazynowych dotyczących dostępności produktów mogą ulec zmianie i muszą zostać ponownie potwierdzone. O ile strony nie ustanowiły inaczej.

16. Dostępność towarów zaznaczona w ofercie jest przedstawiana na podstawie aktualnych zasobów magazynowych na czas wystawienia oferty. Zasoby ilościowe w każdej chwili mogą ulec zmianie- zostać wykupione przez innego kupującego.

17.Po zawarciu umowy sprzedaży rezygnacja przez Kupującego z całości lub części zamówienia zwłaszcza produktów o wykonaniu specjalnym, jak również wprowadzenie zmian nie będą uwzględniane. W związku z powyższym Kupujący po zawarciu umowy ponosi wobec Sprzedającego odpowiedzialność finansową wynikającą z wszelkich szkód powstałych w skutek bezpodstawnej rezygnacji z części bądź całości zamówienia.

18.Warunki dostarczenie Faktury VAT :

a)dołączona do listu przewozowego przesyłki

b)wystała na inny adres pocztowy , poprzedzony wcześniejszymi ustaleniami

c)wystała w wersji elektronicznej na wskazany przez Klienta adres

d)Przekazana Osobiście

IV. KOSZTY TRANSPORTU

1.Za przesyłkę w usłudze standard w transporcie krajowym pobieramy opłatę logistyczną wysokości ok 21 PLN netto, która zostanie doliczona do faktury VAT.

2.Za przesyłkę w usłudze standard za pobraniem w transporcie krajowym pobieramy opłatę logistyczną wysokości 29 PLN netto, która zostanie doliczona do faktury VAT.

3.Za przesyłki niewymiarowe(np. kształt koła), o długości przekraczającej wymiary w usługach Standard oraz w przypadku towarów wysyłanych za granicę opłaty logistyczne za transport będą ustalane indywidualnie.

4.W przypadku nieodebrania przesyłki prawidłowo zaadresowanej , oraz wcześniej zamówionej przez kupującego z jego winy w jakiejkolwiek usłudze- sprzedający obciąży kosztami za transport w 2 strony Kupującego na podstawie faktur VAT lub faktury korygującej o ile strony nie ustaliły inaczej.

V. WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI

1. Za termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto lub do kasy Sprzedającego.

2. Pierwsze 3 transakcje dokonywane są za gotówkę lub przedpłatę na podstawie Faktury Proforma.

3.Po 3 udanych transakcjach jest możliwość ustalenia z firmą indywidualnego terminu płatności.

4.Sprzedający zawsze może poprosić o opcję przedpłaty towaru ,jeżeli transakcja dotyczy towarów sprowadzanych lub produkowanych specjalnie pod zamówienia Kupującego.

5.W przypadku realizacji zamówień na podstawie FV PROFORMA Sprzedający sobie zastrzega , że termin realizacji zamówienia może ulec zmianie, wydłużeniu w związku z wyczerpaniem zapasów magazynowych produktów. W takim przypadku Sprzedający jest zobowiązany poinformować klienta o nowym czasie dostawy produktu po otrzymaniu zapłaty za towar.

6.W przypadku realizacji zamówień na podstawie FV PROFORMA sprzedający zobowiązuje się zarezerwować towar dla kupującego dopiero w przypadku kiedy kupujący przesłał Sprzedającemu potwierdzenie dokonanego przelewu oraz odesłał kupującemu pisemne potwierdzenie rezerwacji towaru do czasu faktycznego wpływu należności na konto. Kupujący ma obowiązek upewnić się czy Sprzedający otrzymał potwierdzenie wpłaty o ile strony nie ustaliły inaczej.

7. W przypadku, kiedy Kupujący nie dotrzymuje terminów płatności Sprzedający ma prawo przekazać należność przeterminowaną na podstawie umowy cesji wierzytelności na firmę windykacyjną, wstrzymać realizację zamówień oraz odmówić zgody na płatność przelewem.

VI. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

1.Towar dostarczony przez sprzedającego Kupującemu do czasu spłacenia faktury VAT w całości jest własnością Sprzedającego.

2.Jeżeli dostarczony Towar wejdzie w skład innego urządzenia , będąc jego integralną częścią do czasu spłacenia faktury VAT w całości jest własnością Sprzedającego.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ PRODUKT

  • Sprzedający nie ponosi żadnych odpowiedzialności z tytułu szkód związanych z towarem- produktem , po jego dostarczeniu Kupującemu.
  • Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wartości sprzedanego towaru/ usługi. Ponadto Sprzedający nie jest odpowiedzialny za utracone przez Kupującego lub użytkownika towaru korzyści.

VIII. GWARANCJA

1.Gwarancja na zakupiony towar jest udzielona na okres 11 miesięcy od daty sprzedaży widniejącej na dokumencie sprzedaży.

2.Gwarancji podlega tylko i wyłącznie towar zakupiony przez kupującego w firmie Rexair S.C. R.Stępień , P.Woźniak na podstawie dokumentu potwierdzającego zakup oraz zgodności towaru z dokumentem potwierdzającym zakup. Gwarancją są objęte towary, które w specyfikacji były ujęte przez sprzedającego, tym samym gwarancji nie mogą podlegać towary, których jakiekolwiek części były wykonane z materiałów dostarczonych przez Kupującego.

3.Sprzedający bierze odpowiedzialność gwarancyjną tylko na wady ukryte w dostarczonym towarze lub wady, które powstały z przyczyn wad tkwiących w sprzedanym- zakupionym produkcie.

4. Gwarancji nie podlegają produkty dostarczone przez sprzedającego wynikające z uszkodzeń towaru w wyniku jego niewłaściwego użytkowania, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, niewłaściwego zainstalowania, niewłaściwego usytuowania wg wymaganych warunków otoczenia jak również w przypadku dokonania jakichkolwiek modyfikacji czy naprawy w produkcie dokonanych w innym miejscu niż bezpośrednio przez serwis Sprzedającego.

5.Zgłoszenie Reklamacyjne może być zgłoszone tylko bezpośrednio przez Kupującego. Powinno zawierać :

a)numer faktury sprzedaży,

b)towar , którego prawidłowość została zakwestionowana

c) oryginał karty gwarancyjnej,

d) numer fabryczny urządzenia,

e)dokładny opis usterki.

6.Sprzedający zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad ukrytych lub wad powstałych w wyniku przyczyn tkwiących w dostarczonym już wadliwym towarze – po wykonanej ekspertyzie.

7.W przypadku w którym wg ekspertyzy technicznej będzie wynikało , że wada wynika nie z ukrytej wady produktu tylko z przyczyn wymienionych w punkcie 4 ,wezwanie reklamacyjne jest nieuzasadnionym wezwaniem reklamacyjnym w związku z powyższym wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy jak i wszelkimi dodatkowymi kosztami transportu produktu ponosi zgłaszający.

8.Koszty wysyłki reklamowanego towaru do naprawy ponosi kupujący. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, koszty transportu zwrotnego do kupującego ponosi Sprzedający chyba że strony ustalą inaczej.

9.Gwarancja wygasa w przypadku nie opłacenia faktury VAT w terminie określonym przez Sprzedającego.

10.Gwarancja wygasa w przypadku nie przestrzegania którychkolwiek punktów Warunków Umowy.

IX.KARTY KATALOGOWE TOWARÓW

1.Karty katalogowe, opisy produktów znajdujące się na stronie internetowej mają pomóc Kupującemu w ewentualnym doborze produktu wg, wymaganej specyfikacji. Klient ma obowiązek zaznajomić się również z wytycznymi dotyczącymi wymaganych parametrów niezbędnych do prawidłowego użytkowania danego produktu.

2.Klient ma prawo zamówić produkt u Sprzedającego po symbolu jeżeli już jest zaznajomiony z warunkami jakie musza być spełnione do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania produktu.

3.Klient ma prawo zapytać się Sprzedającego o Kartę katalogową produktu przed jego zakupem oraz przesłanie jej w wersji elektronicznej lub papierowej do Klienta.

4.Strona internetowa , jak i newsletter czy karty katalogowe Rexair s.c. R.Stępień , P.Woźniak nie są ofertą lecz treściami zawierajacymi informacje , które mogą jedynie zachęcić Kupującego do współpracy i podjęciu negocjacji handlowych.

X. ZWROTY TOWARU

1. Każdorazowy zwrot towaru musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Sprzedającego.

2. Możliwy jest zwrot tylko nieuszkodzonego i nieużywanego towaru. Nie przyjmuje się zwrotów towarów nietypowych lub towaru sprowadzonego/ wyprodukowanego na specjalne zamówienie Kupującego.

3. Zwrot towaru dokonywany będzie poprzez wystawienie faktury korygującej.

4. Rozpatrywane będą tylko sprawy do 14 dni wstecz od daty wystawienia faktury.

5. Koszty transportu za zwracany towar ponosi Kupujący.

XI. ZASADY KSZTAŁTUJĄCE WZAJEMNE STOSUNKI POMIĘDZY SPRZEDAJĄCYM A KONSUMENTEM

1. W przypadku gdy Kupującym jest konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.1964.16.93) zastosowanie znajdują jedynie postanowienia OWS zawarte w niniejszym punkcie, pozostałe postanowienia są wyłączone.

2.W przypadku gdy konsument wyrazi wolę związania się umową ze sprzedającym Rexair R.Stępień , P.Wożniak na odległość , lub poza lokalem przedsiębiorstwa, sprzedający ma obowiązek poinformować w sposób zrozumiały konsumenta o treściach wyszczególnionych jak poniżej w podpunktach. Dokładne treści informacyjne odpowiadające treścią poniższych podpunktów znajdują się w kolejnych podpunktach punktu XI.

a)danych identyfikacyjnych firmy takich jak numerze pod ,którym została zarejestrowana firma oraz organie , który zarejestrował działalność.

b)dokładnym adresie przedsiębiorstwa

c)adresie do składania przez konsumenta reklamacji jeśli jest inny niż w punkcie b

c)adresie poczty elektronicznej oraz nr kontaktowych telefonu lub faksu pod którymi konsument może kontaktować się z przedsiębiorcą

d)opłatach za transport towarów

e)łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami

f)W przypadku braku możliwości odgórnego określenia wysokości kwoty punktów d i e konsument musi zostać poinformowany o obowiązku uiszczenia tych opłat.

g)sposobie i terminie zapłaty

h)sposobie i terminie realizacji świadczenia oraz realizacji i warunków reklamacji przez sprzedawcę

i)sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy jak również wzorze formularza odstąpienia od umowy.

j)wszelkich kosztach, które ponosi konsument w przypadku odstąpienia od umowy na odległość , które ponosi konsument.

k)obowiązku sprzedającego o dostarczeniu produktów bez wad produkcyjnych

l)Sposobu dostarczenia dokumentów sprzedażowych FV VAT

m)sposobu porozumienia się z konsumentem

l)o istnieniu gwarancji oraz jej wytycznych a w szczególności sposobie realizacji praw posprzedażowych – gwarancyjnych

n)procedur możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów i reklamacji

o) kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim

3. Adres siedziby sprzedającego jest ten sam zarówno jak i do składania zamówienia, jak do zakupów jak również w postępowaniu reklamacyjnym pisemnym jak poniżej:

Rexair S.C.

R.Stępień, P.Woźniak

Ul. Sowia 55

53-024 Wrocław

4.Dokładne dane związane ze spółką.

Nr NIP

Nr REGON

5.Aktualne adresy e-mailowedo składania zamówień:

a) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">rafał@rexair.pl

c) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Aktualny adres e-mailowy do składania reklamacji:

a) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.Aktualne nr telefonów oraz nr fax w celu prawidłowego kontaktu z Sprzedającym.

a) Rafał Stępień

b)Paweł Woźniak

c)Anna Turek

d) Fax:

8. Formularz reklamacyjny/ oświadczenie znajduje się do ściągnięcia tutaj:

9. Sposób zakupu towarów:

a) zamówienie pisemne(list, fax, e-mail, sms)

b)zamówienie telefoniczne

c)zamówienie osobiste

10. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych Firma Rexair S.C. R.Stępień , P.Woźniak. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich konsumentów.

11.Sprzedający informuje , że minimalna kwota zamówienia wynosi 30 PLN. O ile strony nie uzgodniły wzajemnie innej niższej kwoty.

12.Konsument przystępujący do pierwszego zakupu winien podać sprzedającemu :

-swoje dane osobowe

-swoje miejsce zamieszkania / adresem doręczenia jeśli inny niż zamieszkania

-podanie NIP ( numer identyfikacji podatkowej), jeśli taki posiada.

-dane kontaktowe jak aktualny e-mail , nr telefonu ułatwiające ewentualny kontakt z klientem.

13.W zamówieniu powinny znajdować się następujące informacje :

a)rodzaj towaru (kod towaru, ustalona wcześniej nazwa towaru), oraz jego ilość

b)ustalony wcześniej z naszą firmą termin realizacji

c)dane identyfikacyjne firmy,

d)ustalona forma płatności,

e)sposób odbioru towaru, podany adres dostarczenia towaru jeśli inny niż dane do FV

f)numer naszej oferty.

14.Sprzedający po otrzymaniu zamówień przeanalizuje możliwość ich realizacji - zgodnie z aktualnymi stanami magazynowymi oraz kolejno potwierdzi Kupującemu dokładne terminy realizacji poszczególnych produktów lub zamówień.

15.Realizacja zamówionych towarów obecnych na stanach magazynowych w chwili złożenia zamówienia następuje w czasie ok 2-5dni roboczych na terenie Polski, o ile indywidualna umowa nie stanowi inaczej.

16. Dni robocze są liczone do godziny 14 bieżącego dnia włącznie (w dniu złożenia zamówienia) lub po godzinie 14 liczony jest od dnia następującego po dniu , którym zamówienie zostało złożone.

Przykład

a)zamówienie zostało złożone w środę 1 stycznia 2015 o godzinie 13:00 w takim przypadku dni robocze wliczające się w realizacje zamówienia liczymy od dnia 1 stycznia 2015 włącznie

b)zamówienie zostało złożone w środę 1 stycznia 2015 o godzinie 14:30 w takim przypadku dni robocze wliczające się w termin realizacji zamówienia liczymy od dnia 2 stycznia 2015 roku.

17. W przypadku odbioru własnego Sprzedający przygotowuje zamówiony towar do odbioru w uzgodnionym terminie i miejscu.

18.Kupujący ma obowiązek sprawdzić jakość oraz poprawność i ilość towaru niezwłocznie po otrzymaniu produktu przez kuriera. Konsument jest zobowiązany natychmiast zgłosić przewoźnikowi oraz Sprzedającemu w formie pisemnej jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące uszkodzenia paczki, uszkodzenia opakowania, uszkodzenia produktu, niezgodności produktu z opisem lub ilościowym , uszkodzenia produktu itd. Kupujący w momencie dostarczenia przesyłki przez kuriera jest zobowiązany na spisanie pisemnego protokołu w obecności kuriera o stanie przesyłki lub ewentualnego podejrzenia uszkodzenia przesyłki.

19.Zarówno protokół szkody jak i zgłoszenie szkody do Sprzedającego musi być sporządzone w formie pisemnej tego samego dnia co dzień doręczenia przesyłki oraz przesłane w ten sam dzień do Sprzedającego drogą elektroniczną lub pocztową. Ewentualne roszczenia dotyczące uszkodzenia produktu w transporcie po tej dacie jak również bez obecności kuriera nie będą mogły stanowić żadnych podstaw do roszczeń z tytułu dostarczonego uszkodzonego produktu , gdyż klient nie stwierdził w momencie odbioru wady powstałej podczas transportu.

20.Sprzedający nie może brać odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia produktu podczas transportu w przypadku kiedy:

-Konsument samodzielnie na własne życzenie zmienił firmę zalecaną przez Sprzedawcę do bezpiecznego transportu na innego przewoźnika niż zalecany lub inną tańszą opcję.

-W przypadku powyższych zmian Konsument bierze na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające w trakcie z transportu produktów, sam powinien zadbać o odpowiednie ubezpieczenie przesyłki oraz zadbać o procedury reklamacyjne.

-Wszelkie zmiany związane z dostawą produktów Konsument winien przesłać w formie pisemnej na e-mail lub drogą pocztową na adres siedziby wraz z zamówieniem. O ile nie ustalono inaczej.

21.W przypadku opóźnień w dostawie towaru niezależnych od Sprzedającego, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o przyczynie powstania opóźnienia a termin realizacji zamówienia zostanie przedłużony o czas trwania przyczyny uniemożliwiającej jego realizację tym samym Sprzedający pozostanie w kontakcie z Kupującym i jest zobowiązany niezwłocznie poinformować kupującego o usunięciu przeszkody związanej z terminową realizacją zamówienia.

22.Warunki dostarczenie Faktury VAT :

a)dołączona do listu przewozowego przesyłki

b)wystała na inny adres pocztowy , poprzedzony wcześniejszymi ustaleniami

c)wystała w wersji elektronicznej na wskazany przez Klienta adres

d)Przekazana Osobiście

23.Koszty transportu

a)Za przesyłkę w usłudze standard w transporcie krajowym pobieramy opłatę logistyczną wysokości ok 21 PLN netto, która zostanie doliczona do faktury VAT.

b)Za przesyłkę w usłudze standard za pobraniem w transporcie krajowym pobieramy opłatę logistyczną wysokości 29 PLN netto, która zostanie doliczona do faktury VAT.

c)Za przesyłki niewymiarowe(np. kształt koła), o długości przekraczającej wymiary w usługach Standard oraz w przypadku towarów wysyłanych za granicę opłaty logistyczne za transport będą ustalane indywidualnie.

d)Firma Rexair s.c. R.Stępień i P.Woźniak zastrzega sobie iż preferowaną firmą obsługującą przesyłki jest firma kurierska UPS. Równocześnie klient ma prawo zmienić zarówno przewoźnika jak i warunki przewozu na tańszą lub inną opcję jednakże musi się liczyć z wzięciem odpowiedzialności za stan dostarczenia i wszelkich kosztów związanych z uszkodzeniami towaru na Konsumenta.

e)Wszelkie Koszty transportu związane z procesem reklamacyjnym ponosi kupujący o ile indywidualna umowa nie stanowi inaczej.

f)Do podanych kwot netto należy dodać podatek VAT wynoszący 23%.

24.Płatność za transakcje jest możliwa po przedpłacie faktury PROFORMA oraz gotówkowo osobiście, o ile umowa nie stanowi inaczej.

25. Za termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto lub do kasy Sprzedającego.

26. Sprzedawca jest zobowiązany wydać Kupującemu wraz z towarem wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi ,konserwacji o ile takie będzie posiadał od producenta lub o ile informacje nie zawierają się już na dostępnej dla Konsumenta stronie internetowej .

27.Kupujący ma prawo poprosić o przesłanie kart katalogowych dotyczących zamawianych towarów przed jego zamówieniem, by móc sprawdzić poprawność parametrów towaru i dopasować go do swoich potrzeb.

28. Sprzedawca jest odpowiedzialny w stosunku do Kupującego w przypadku gdy zakupiony przez niego towar jest niezgodny z umową. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności przed upływem roku lub daty ważności produktu od wydania towaru domniemywa się że istniała ona również w dniu wydania Towaru.

29. Jeżeli towar jest niezgodny z umową kupujący ma prawo:

a)żądać obniżenia ceny sprzedaży

b)może odstąpić od umowy

c)może żądać naprawy zakupionej rzeczy

d)może żądać wymiany rzeczy

30. Jeżeli towar jest niezgodny z umową sprzedający ma prawo zaproponować kupującemu:

a)wymianę towaru wadliwego na taki sam towar bez wad

b)wymianę towaru wadliwego na towar o podobnych lub tych samych parametrach pełniący tę samą funkcję.

c)naprawę wadliwego towaru

d)odstąpienia od umowy jeżeli z przyczyn niezależnych od Sprzedającego sprzedający nie może spełnić wymagań kupującego. (np. Klient zażyczy sobie tylko i wyłącznie wymiany towaru na inny a Sprzedający nie będzie w stanie spełnić tych wymagań ze względu na np. brak możliwości wyprodukowania danej części, która wyszła z produkcji lub została chwilowo wstrzymana lub wymiana towaru będzie wiązała się z nadmiernymi kosztami inne uzasadnione)

e) Kupujący ma prawo przyjąć zaproponowane rozwiązania przez Sprzedającego lub się z nimi nie zgodzić.

31.Kupujący traci uprawnienia przewidziane w ustępie poprzedzającym jeżeli przed upływem roku licząc od dnia zakupienia lub przed upływem daty ważności towaru nie zgłosi Sprzedającemu niezgodności z umową czyli wady towaru. Aby Kupujący zachował termin jest zobowiązany wysłać zawiadomienie przed jego upływem. Jednakże przedmiotowy roczny termin nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od wydania rzeczy.

32. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

33. Jeżeli umowa pomiędzy kupującym i sprzedającym jest zawarta na odległość* kupujący może od niej odstąpić pisemnie bez podania przyczyn ale pod warunkiem zachowania terminu 14 dni od daty zawarcia umowy.

*na odległość rozumie się poza siedzibą sprzedającego ( wyjątkiem jest jeżeli sprzedający osobiście dostarczył zakupiony towar a kupujący miał możliwość jego zweryfikowania przy osobistym odbiorze).

34.Przy pisemnym odstąpieniu od umowy należy wysłać oświadczenie przed upływem 14 dni od zawarcia umowy oraz odesłanie towaru nie później niż 30 dni od daty zawarcia umowy. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

35.W przypadku odstąpienia od umowy Umowa będzie uznawana za niezawartą.

36. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości uiszczonej ceny przez Kupującego do czasu otrzymania towaru i kolejno podpisanej faktury korygującej .

37. Sprzedający ma 30 dni robocze na zwrot wartości zakupionego towaru Kupującemu liczone od dnia kompletnego spełnienia wszystkich wymaganych czynności przy zwrocie towaru co może stanowić(pisemne oświadczenie zwrotu wraz zachowaniem terminu, odesłanie towaru, odesłanie podpisanej kopii faktury korygującej).

38. W zakresie nieuregulowanym do stosunków pomiędzy Sprzedającym a Kupującym będącym konsumentem zastosowanie mają przepisy:

  • ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014.827).
  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.1964.16.93).

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wszystkich naszych klientów obowiązują powyższe OWS, wyjątek stanowią jedynie indywidualnie uzgodnione i podpisane warunki umowy.

2.Jakiekolwiek zmiany do WOS na czas składania zamówienia wymagają pisemnej zgody Sprzedającego.

3.Strony nie mogą ponosić odpowiedzialności za niemożliwość wykonania całkowitego lub częściowego zobowiązania wynikającego z umowy jeżeli powodem jest działanie sił wyższych, czyli okoliczności niezależnych od sprzedającego lub kupującego( np. powódź, pożar, strajki, embargo, ograniczenia energetyczne, zakłócenia w transporcie, trzęsienia ziemi itd.)

4.W razie jakichkolwiek sporów, Sądem właściwym do ich rozstrzygania będzie sąd właściwy dla siedziby głównej Sprzedającego.

Ostatnia aktualizacja: 24.12.2014